ICHI ทุ่ม 122 ล้าน ซื้อหุ้น “พรีดิกทิฟ” 25% ลุยธุรกิจวิเคราะห์ข้อมูล-วางแผน

News

 

“อิชิตัน กรุ๊ป” หรือ ICHI แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ บอร์ดมีมติไฟเขียวทุ่มเงิน 122 ล้านบาท เข้าซื้อหุ้น “บริษัท พรีดิกทิฟ” สัดส่วน 25% ดำเนินธุรกิจวิเคราะห์ข้อมูล-วางแผน-ให้คำปรึกษา

วันที่ 12 มกราคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (11 ม.ค.) บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ICHI แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท พรีดิกทิฟ จำกัด (PDT) จำนวนรวมทั้งสิ้น 6,667 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ PDT โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคาหุ้นละ 18,389 บาท รวมเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 122,600,000 บาท

ทั้งนี้ PDT ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลแบบทดสอบจิตวิทยา ให้คำปรึกษา วางแผน และให้บริการอื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการตลาดให้แก่ธุรกิจของลูกค้า รวมทั้งบริการจัดเก็บ และโอนย้ายข้อมูลตามความประสงค์ของลูกค้าแต่ละราย อนึ่งราคาที่เข้าทำรายการในครั้งนี้คิดเป็นราคาที่มีส่วนลดจากราคายุติธรรมของ PDT

ซึ่งประเมินโดย บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด ด้วยวิธี ก.) วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flows) และ ข.) วิธีเปรียบเทียบกับกิจการในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Market Comparable Approach) ซึ่งได้แก่วิธีอัตราส่วนราคาตลาดต่อกำไรสุทธิ (Price-to-Earnings Ratio) และวิธีอัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (Enterprise Value to EBITDA Ratio)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้อำนวยการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการทำธุรกรรมการลงทุนในหุ้น PDT ซึ่งรวมถึงการเจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจองซื้อหุ้น สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมการลงทุนในหุ้น PDT การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการลงทุนในหุ้น PDT ดังกล่าวตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ หากได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทร่วมทุนแล้วหรือมีความคืบหน้าประการอื่นใด บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

อ้างอิง
https://www.prachachat.net